เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันในต่างประเทศเพื่อเร่งรัการพิจารณา