เรื่อง การจัดทำแผนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบ eCTD ประจำปี ๒๕๖๐