หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายงานการผลิต การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2561

          ด้วยกฎหมายว่าด้วยยากำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา และผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร มีหน้าที่ส่งรายงาน/บัญชีประจำปี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

          ทั้งนี้ กำหนดให้ส่งรายงานหรือบัญชีตามแบบข้างต้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป  ขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดในการรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งเตือนผู้รับอนุญาต ดังนี้

          (1) ผู้รับอนุญาตฯ ที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ แม้จะไม่ได้ดำเนินการผลิต หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใน ปี พ.ศ. 2561 ก็ต้องส่งรายงานประจำปี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

          (2) หากไม่จัดส่งรายงานดังกล่าว จะมีความผิด เช่น กรณีฝ่าฝืนมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าพันบาท และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นต้น การแจ้งข้อมูลการผลิต และการนำเข้า จะต้องแจ้งทุกทะเบียนตำรับยา หากทะเบียนตำรับยาใดไม่ได้แจ้งข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี จะถือว่าทะเบียนดังกล่าว ไม่มีการผลิต หรือนำเข้าในปีนั้น และกรณีที่ทะเบียนตำรับใดไม่มีการผลิต หรือนำเข้าฯ เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ทะเบียนตำรับยาดังกล่าวจะถูกยกเลิก โดยผลของกฎหมาย ตามความในมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

          (3) กรอกแบบรายงานประจำปี ตามคำแนะนำในการกรอกแบบรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2,3 เพื่อลดการสูญเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

          (4) ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาตที่มีการส่งยาออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร โปรดรายงานตามแบบรายงานการส่งออกที่ระบุในที่ส่งมาด้วย (4) เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจ และศักยภาพของการผลิตยาของประเทศ

          (5) การผลิตยา  ต้องผลิตยาให้สอดคล้องตามกำลังการผลิตที่ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ สำหรับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องนำเข้ายาตามขนาดบรรจุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และนำผ่านด่านอาหารและยา  โดยผู้รับอนุญาตต้องเก็บยาตัวอย่างที่ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรในขนาดบรรจุซึ่งขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ทุกครั้งที่ผลิตหรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

          (6) หากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า ผู้รับอนุญาตใดมีเจตนารายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  จะพิจารณาความผิดตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจัดส่งรายงานประจำปี 2561 ข้างต้นกลับมายัง สำนักยา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่ สธ 1009.2.6/ว.11947 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานการผลิตยา การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2561
  2. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในการกรอกรายงานประจำปี
  3. ขั้นตอนการส่งรายงานประจำปี 2561  ผ่านระบบออนไลน์
  4. แบบฟอร์มรายงานประจำปี
  5. คู่มือการใช้งานระบบรายงานประจำปีด้านยา
  6. หนังสือสำนักยา -ชี้แจงแนวทางการส่งรายงานประจำปีด้านยา  NEW !!!!
  7. วิดิโอ – แนะนำ  “ขั้นตอนการยื่นรายงานประจำปีให้เภสัชกรตรวจสอบ”  NEW !!!!

                หากมีข้อสงสัยการจัดทำรายงานประจำ พ.ศ. 2561 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และส่งปัญหาการใช้งานระบบได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. E-mail : Drug-SmartHelp@fda.moph.go.th

2. Line official : @thfda-drug