หนังสือกองยา ที่ สธ ๑๐๐๙.๕/๑๐๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ​ช่องทางการติดต่อสอบถาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอ การออก และการต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ