สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผ่านการรับรองให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก PIC/S