(ร่าง) “ตารางเปรียบเทียบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์กับรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันตามอาเซียน

​          ขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) “ตารางเปรียบเทียบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์กับรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันตามอาเซียน  ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นโดยสามารถยื่นได้ที่งานทะเบียนยาชีววัตถุ หรือผ่านช่องทางอีเมล์ nopdanai.c@fda.moph.go.th  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562