รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกฎกระทรวงและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการผลิต-นำสั่งยารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกฎกระทรวงและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการผลิต-นำสั่งยา และหลักเกินการกระจายยา ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ