รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับการยื่นผลการศึกษาชีวสมมูลของยากลุ่มที่มีดัชนีการรักษาแคบในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00– 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา