มาตรการขอความร่วมมือและกำกับดูแลการใช้ยาในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)