ประชาสัมพันธ์ : ​โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา จำนวน 7 หลักสูตร

วิธีการสมัคร :
ส่งใบสมัครเพื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มาที่ E-Mail : thaifdafoundation@gmail.com หรือนำมายื่นด้วยตนเองที่คุณปาริชาต ปิ่นวิเศษ ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 220 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นเภสัชกรจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง CPE ** (หน่วยกิตที่ได้จะแจ้งที่จุดลงทะเบียนวันเข้าประชุม)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครอบรมเพิ่มเติมได้ที่ : คุณปาริชาต ปิ่นวิเศษ โทร. 0 2590 7019
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : คุณสุดาวดี เรืองสุคนธ์ โทร. 0 2590 7165 – 6

เอกสารแนบ