ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มคำขอโฆษณาขายยาแบบใหม่ รหัส F-D2-14(02-11/01/61) เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป