ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2561

(ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่25 กันยายน 2560)

        ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ประกอบด้วยกรอบรายการยาประจำปีงบประมาณ 2560 ที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จและกรอบรายการยาใหม่ ดังนี้

  1. รายการยาที่มีปัญหาจัดซื้อ (176 รายการ) |  OPEN
  2. รายการยาที่มีผลกระทบงบประมาณสูง (564 รายการ) |  OPEN
  3. รายการยาที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดเนื่องจากการวางจำหน่ายของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายรายอื่น เช่น มีการวางจำหน่ายยาสามัญหลังสิทธิบัตรยาต้นแบบหมดอายุ เป็นต้น
  4. รายการยาชนิดใหม่ที่ได้รับทะเบียนตำรับยา
  5. รายการยาที่ผ่านการต่อรองราคาในขั้นตอนคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  6. รายการยาที่มีความเร่งด่วนตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาเห็นสมควร

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน