ประชาสัมพันธ์ คู่มือการตรวจประเมินสถานที่นำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร

คู่มือการตรวจประเมินสถานที่นำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP)

GIP.JPG

ทั้งนี้ หากผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสนใจเข้าร่วมโครงการประเมินสถานที่นำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร  สามารถศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์สำนักด่านอาหารและยา  หัวข้อ “เปิดรับสมัครการขอรับรองตามหลักเกณฑ์ GIP ” ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Pages/Main.aspx