ประชาสัมพันธ์แนวทางพิจารณาการสำรวจหรือรับจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน