ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาแผนโบราณ ที่มีพืชอนุรักษ์ ดำเนินการขอหนังสืออนุญาตที่กรมวิชาการการเกษตร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2557