ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีน รูปแบบเม็ด (Cetirizine tablet)