ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักยา เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของผลิตภัณฑ์ทาโครมิรุส