ประชาสัมพันธ์ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักยา กลุ่มงานโฆษณาร่วมกับมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา

หลักสูตรแนวทางการขออนุญาตโฆษณาขายยา และการจัดเอกสารประกอบคำขออนุญาตโฆษณาขายยา ประจำปี 2562 รายละเอียดตามกำหนดการ

โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตโฆษณายา อย่างทันสมัย โดยไม่ขัดแย้งและฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจริยธรรม

๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งเข้าใจการจัดเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาขายยา ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการยื่นคำขอโฆษณาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม สามารถกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครมาทาง email รายละเอียดตามใบสมัคร

สอบถามการส่งใบสมัครและจำนวนคนที่สามารถรับได้ที่คุณปาริชาต เจ้าหน้าที่มูลนิธิ อย. โทร 0-2590-7019

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโฆษณายา คุณอังคณา/คุณปณิธิดา โทร 0-2590-7168