ประชาสัมพันธ์คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ​แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณและยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ