ประกาศสำนักยา เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของผลิตภัณฑ์ออกทรีโอไทด์ แอซีเทต(Octreotide acetate)