ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ​เรื่อง การนำข้อตกลง ASEAN Harmonized Product on Pharmaceutical Registration สู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564