ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​เรื่อง การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์ยา ตามหลักการของ Biopharmaceutic Classification System (BCS)