ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​​กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​​กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป