ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดช่องทางจำหน่ายยากลุ่มวัณโรค