ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินการแก้ไขชื่อสามัญของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน