ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์