ประกาศกองยา ​เรื่อง การลงนามสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย