ประกาศกองยา​แนวปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับการกำหนดขนาดรุ่นการผลิตนำร่องของผลิตภัณฑ์ยา