ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งที่ 817/2561 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีน (Piperazine)

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งที่ 817/2561 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีน (Piperazine) ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรยื่นคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 10 มกราคม 2562) เมื่อพ้นกำหนดแล้วสำนักยาจะดำเนินการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตามกฎหมายต่อไป

เอกสารแนบ

  1. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 817/2561 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีน (Piperazine) ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์ “เตือน !! ผู้ผลิต นำเข้ายาพิเพอราซีน เร่งแก้ไขทะเบียนตำรับยา ก่อนถูกเพิกถอน”