ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  2. ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  3. สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  4. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติยา (Checklist)
  5. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

อ่านทั้งหมดคลิก