คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (เอกสารประกอบการประชุม ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์)