คำแนะนำเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ในปี พ.ศ. 2563

 

          2.1 เอกสารอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง การแยกประเภท วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4

          2.2 เอกสารอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง ยาโบราณมนุษย์ (พรบ.สมุนไพร 2562) และยาโบราณสัตว์ (พรบ.ยา2510)

2.3 คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาตในระบบ E-Submission ระบบสถานที่ด้านยา

2.4 คำแนะนำสำหรับร้านยาที่ต้องได้รับการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) จากสภาเภสัชกรรม ประจำปี 2562 เพื่อใช้ในปี 2563

3.แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ชื่อแบบ
ยาแผนปัจจุบัน
​3.1 ผลิตยาแผนปัจจุบัน ผ.ย.9
3.2 นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร น.ย.9
3.​3 ขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ข.ย.15
3.4 ขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4) ข.ย.15
3.​5 ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2) ข.ย.15
3.6 ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ข.ย.3) ข.ย.15
ยาแผนโบราณ
​3.7 ผลิตยาแผนโบราณมนุษย์ / ผลิตยาแผนโบราณสัตว์ ย.บ.13
3.8 นำเข้ายาแผนโบราณมนุษย์ / นำเข้ายาแผนโบราณสัตว์ ย.บ.13
3.9 ขายยาแผนโบราณมนุษย์ / ขายยาแผนโบราณสัตว์ ย.บ.13
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
3.10 ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ย.ส.3-2
3.​11 จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ย.ส.3-2
3.​12 นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ย.ส.3-2
3.​13 ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ย.ส.3-2
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
3.​14 ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 ผ.ว.จ.3/4-1
3.​15 ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ผ.ว.จ.3/4-1
3.16 ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 ข.ว.จ.3/4-1
3.​17 ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ข.ว.จ.3/4-1
3.​18 ขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 ข.ว.จ.3/4-1
3.​19 ขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ข.ว.จ.3/4-1
3.​20 นำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 น.จ.3
3.​21 ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ส.จ.4

4. คู่มือการขอเปิดสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานระบบฯ  **ต้องยื่นเอกสารเข้าใช้ระบบที่ห้อง 310 อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนเข้าใช้งานระบบ**