คำแนะนำเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ในปี พ.ศ. 2563

 

          2.1 เอกสารอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง การแยกประเภท วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4

          2.2 เอกสารอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง ยาโบราณมนุษย์ (พรบ.สมุนไพร 2562) และยาโบราณสัตว์ (พรบ.ยา2510)

2.3 คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาตในระบบ E-Submission ระบบสถานที่ด้านยา

2.4 คำแนะนำสำหรับร้านยาที่ต้องได้รับการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) จากสภาเภสัชกรรม ประจำปี 2562 เพื่อใช้ในปี 2563

3.แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ชื่อแบบ
ยาแผนปัจจุบัน
​3.1ผลิตยาแผนปัจจุบันผ.ย.9
3.2นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรน.ย.9
3.​3ขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)ข.ย.15
3.4ขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4)ข.ย.15
3.​5ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2)ข.ย.15
3.6ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ข.ย.3)ข.ย.15
ยาแผนโบราณ
​3.7ผลิตยาแผนโบราณมนุษย์ / ผลิตยาแผนโบราณสัตว์ย.บ.13
3.8นำเข้ายาแผนโบราณมนุษย์ / นำเข้ายาแผนโบราณสัตว์ย.บ.13
3.9ขายยาแผนโบราณมนุษย์ / ขายยาแผนโบราณสัตว์ย.บ.13
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
3.10ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3ย.ส.3-2
3.​11จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3ย.ส.3-2
3.​12นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 3ย.ส.3-2
3.​13ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 3ย.ส.3-2
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
3.​14ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3ผ.ว.จ.3/4-1
3.​15ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4ผ.ว.จ.3/4-1
3.16ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3ข.ว.จ.3/4-1
3.​17ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4ข.ว.จ.3/4-1
3.​18ขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3ข.ว.จ.3/4-1
3.​19ขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4ข.ว.จ.3/4-1
3.​20นำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4น.จ.3
3.​21ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4ส.จ.4

4. คู่มือการขอเปิดสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานระบบฯ  **ต้องยื่นเอกสารเข้าใช้ระบบที่ห้อง 310 อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนเข้าใช้งานระบบ**