คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 817/2561 เรื่อง ​แก้ไขทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีน (Piperazine) ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน