ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประชุมฯ มาที่ email : pin2418@gmail.com หรือยื่นใบสมัครและแบบตอบรับด้วยตนเองที่คุณปาริชาต ปิ่นวิเศษ ห้อง 220 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครประชุมวิชาการฯ เพิ่มเติมได้ที่ คุณปาริชาต ปิ่นวิเศษ โทร.0-2590-7019
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ผลาหาร โทร.0-2590-7165

เอกสารแนบ

  1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมฯ
  2. ใบสมัครและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ
  3. กำหนดการ