ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด (ด้านยา) ประจำปี 2562

เตรียมเอกสารพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ ห้อง 315 กลุ่มพัฒนาระบบ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขยายเวลาจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

เอกสารแนบ
  1. หนังสือเชิญ
  2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ได้รับการประเมิน  เพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  ประจำปี 2562
  3. หลักฐานแนบพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
  4. แบบฟอร์มการให้คะแนนในการคัดเลือกผู้รับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด (ด้านยา)  ประจำปี 2562
  5. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562
  6. สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562