ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลยาสำหรับรักษาโควิด 19 ​โดยกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา

1. แบบสำรวจรายสัปดาห์ตามรายการยาที่ใช้สำหรับรักษาโควิด 19 และยารักษาตามอาการ

กองยาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณยาคงคลังของยาสำเร็จรูป รายสัปดาห์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณยาสำรอง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนยาในอนาคต โดยขอความกรุณาบริษัทสรุปข้อมูลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์และ จัดส่ง ข้อมูลมายัง email: drugshortages.th@gmail.com ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยมีผู้ประสานงาน คือ ภญ.ภัทรกรณ์ ศิริบุญ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับกองยาจะถือเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news_detail/index/187

2. แบบสำรวจสถานการณ์ยาจำเป็นในสภาวะการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

แบบสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปใช้วิเคราะห์และจัดทำมาตรการในเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศระหว่างการระบาดโควิด-19

ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 หากท่านมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งกลับมายัง drugshortages.th@gmail.com

http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news_detail/index/185