ขอความร่วมมือใช้กล่องขนาดมาตรฐานสำหรับบรรจุเอกสารด้านยา