ขอความร่วมมือสำรวจหนังสือรับรอง GMP Clearance ที่จะหมดอายุในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564