กำหนดวัน-เวลา การยื่นและการรับเอกสารหนังสือรับรอง GMP Clearance ที่เพิ่มชื่อประเทศ