การใช้สื่อการประชุมทางไกลของโฆษณาขายยาทางสื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว

หากประสงค์จะใช้สื่อการประชุมทางไกลของโฆษณาขายยาทางสื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยได้รับได้อนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาขายยาตามมาตรา 88 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งป็นกรณีเพิ่มสื่อโฆษณาขายยาโดยให้แนบเอกสาร เพื่อประกอบในการเพิ่มสื่อโฆษณาขายยา ดังนี้