การเข้าระบบแก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญบนฉลากและเอกสารกำกับยาเป็นชื่อสามัญทางยาตามมาตรฐาน International Nonproprietary Names (INN)

          ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 352/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้ผู้รับอนุญาตผลิต และผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน  โดยให้แสดงชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญบนฉลากและเอกสารกำกับยาเป็นชื่อสามัญทางยาตามมาตรฐาน International Nonproprietary Names (INN) ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

          ในการนี้ สำนักยาร่วมกับศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  ได้พัฒนาระบบแก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญ  เพื่อผู้รับอนุญาตฯ แก้ไขฯ ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการยื่นและอนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินการแก้ไขฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 หากพ้นกำหนดแล้ว สำนักยาจะดำเนินการยกเลิกทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้มาแก้ไขตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวต่อไป
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ
 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  1. หนังสือสำนักยา
  2. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 352/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560
  3. วิธีการใช้งานระบบเพื่อแก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญของทะเบียนตำรับยา
  4. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าใช้งานระบบ