การอนุญาตทำการศึกษาวิจัย หรือส่งออก หรือจำหน่าย หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กวาวเครือ)