การอนุญาตทำการศึกษาวิจัย หรือส่งออก หรือจำหน่าย หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กวาวเครือ)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การยื่นคำขอการพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน และทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จหรือศูนย์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น​

 1. ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 2. แผนผังสรุปสาระสำคัญและกระบวนการดำเนินงาน ตามประกาศฯ
 3. ภาคผนวก ก
 4. ภาคผนวก ข
 5. ภาคผนวก ค
 6. ภาคผนวก ง
 7. ภาคผนวก จ
 8. เอกสารแนบท้าย (หน้า 1-4)
 9. เอกสารแนบท้าย (หน้า 5-6)
 10. เอกสารแนบท้าย (หน้า 7-10)
 11. เอกสารแนบท้าย (หน้า 11-14)
 12. เอกสารแนบท้าย (หน้า 15)
 13. เอกสารแนบท้าย (หน้า 16-17)
 14. เอกสารแนบท้าย (หน้า 18-19)
 15. เอกสารแนบท้าย (หน้า 20-23)
 16. เอกสารแนบท้าย (หน้า 24)
 17. เอกสารแนบท้าย (หน้า 25-26)
 18. เอกสารแนบท้าย (หน้า 27-30)
 19. เอกสารแนบท้าย (หน้า 31-32)
 20. เอกสารแนบท้าย (หน้า 33-36)