การรับฟังความคิดเห็น กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาต ร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาต ร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

2. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

ดูข้อมูลทั้งหมด คลิก