การปรับกระบวนการยื่น การพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร