การดำเนินการเกี่ยวกับประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับ กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันในต่างประเทศเพื่อเร่งรัดการพิจารณา (ฉบับที่ 2)