กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปีงบประมาณ 2562

กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปีงบประมาณ 2562 ( ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 )
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับราคากลางยาเพิ่มเติม ได้ที่ website กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา: http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_home
เอกสารประกอบ 
  1. คำชี้แจง
  2. รายการยาที่มีปัญหาจัดซื้อ (55 รายการยา)
  3. รายการยาที่มีผลกระทบงบประมาณสูง (388 รายการยา)