กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปีงบประมาณ 2563

( ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 )

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับราคากลางยาเพิ่มเติม ได้ที่ website กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา: http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_home

เอกสารประกอบ