กองยา จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (กำหนดค่าธรรมเนียม)

กองยา จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (กำหนดค่าธรรมเนียม)  ได้ทาง https://forms.gle/aB7UfwXKNvrqCkvL6 หรือ ทาง QRCODE ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


เอกสารแนบ
(ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐