กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ

โปรดส่งความคิดเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา หรือ ทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ขยายระยะเวลาการรับฟังจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

เอกสารแนบ

(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ)